Press the print icon - pdf print icon - to print the file or the download icon - pdf download icon -  download the file